Projekty

ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA!

Szanowni Państwo. Rozpoczyna się rekrutacja uczniów do projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 2 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 r.

Uczniowie mogą składać formularze rekrutacyjne na następujące zajęcia:

  • 1. Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne
  • 2. Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze
  • 3. Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne

Ilość miejsc jest ograniczona. Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych poprzez organizację zajęć rozwijających w tym: kół naukowych, warsztatów, laboratoriów, zajęć pozaszkolnych oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki z wykorzystaniem, narzędzi TIK oraz e-learningu.

Kryterium formalne: status ucznia/uczennicy szkoły biorącej udział w projekcie.

Termin rekrutacji: 2-20 września 2019r.

Dokumenty należy składać zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w sekretariacie szkoły do 20 września 2019 r.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne – Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy dla ucznia, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu, zakres danych osobowych do systemu SL. Proszę pobrać te dokumenty z sekretariatu szkoły lub klikając w linki umieszczone poniżej:

Niezbędne informacje można uzyskać w Biurze Realizatora Projektu w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty Krakowie, ul. Ułanów 9a lub pod numerem telefonu: 12 617 88 82 oraz u Koordynatora szkolnego Pani Mariki Cielas pod nr tel.: 791 342 140 email: biuro@my-sky.com.pl

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego.

SPINKA

Zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery dla klasy VIII i klasy 3 oddziału gimnazjalnego.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków nr RPMP.10.01.03-12-0327/16

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 02.07.2018 do 30.06.2020 realizowanego przez Beneficjenta - Gminę Miejską Kraków. Zajęcia rozwijające, które organizuje się dla uczniów/uczennic wykazujących zdolności, predyspozycje, zainteresowania w nauce danego przedmiotu w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki – dla uczniów klas I – VIII i klasy 3 oddziału gimnazjalnego.