Historia

1 PAŹDZIERNIKA 1818 ROKU - rozpoczyna się historia naszej szkoły. Dozór Główny prorektora Liceum Krakowskiego św. Anny powołuje w Kościelnikach Szkołę Początkową. Pierwszą siedzibą szkoły był dom nauczyciela (sprawującego równocześnie funkcje organisty) który mógł pomieścić nie więcej niż 10 dzieci. Następnie szkołę przeniesiono do budynku plebańskiego w pobliżu kościoła w Górce Kościelnickiej. Izba szkolna mieściła się w budynku drewnianym z dwoma okienkami. Mogła pomieścić ok. 30 dzieci. Szkoła obejmowała swoim zasięgiem cztery miejscowości będące własnością hrabiego Józefa Wodzickiego : Kościelniki, Górkę Kościelnicką, Cło i Stanisławowice.

1 LISTOPADA 1841 ROKU - szkoła zostaje przeniesiona do nowej siedziby w Kościelnikach. Mieści się teraz w większym ( może uczyć się 80 dzieci) jednoizbowym drewnianym budynku zakupionym i odremontowanym z funduszy hrabiego Wodzickiego.

1857 ROKU – władze szkolne urzędu Powiatu Mogilskiego uznają budynek szkoły za nie nadający się na zdrowe pomieszczenie dla dzieci, gdyż został zbudowany na terenie podmokłym. Ówczesny właściciel Kościelnik – hrabia Stefan Potocki - obiecuje fundusze na budowę nowej szkoły. Jednak po wykonaniu fundamentów budowa zostaje przerwana z powodu wyjazdu hrabiego za granicę.

16 LISTOPADA 1864 ROKU – ostatecznie ukończono budowę nowego budynku szkoły z funduszy gminnych, składek parafian i dotacji hrabiego Potockiego. Zostaje on poświęcony po uroczystej Mszy Świętej w obecności wójtów, radnych, członków gminy oraz dzieci.

1868 ROK - "Historyja Szkoły Ludowej w Kościelnikach"

1874 ROK - w wyniku kolejnej reformy szkoła w Kościelnikach zostaje Szkołą Etatową

1891 ROK - podjęto decyzję o budowie nowej, jednopiętrowej, murowanej szkoły z dwoma salami. Na czele sześcioosobowej Rady Szkolnej prowadzącej budowę staje hrabia Roman Wodzicki.

1892 ROK - ukończono budowę i dzieci rozpoczynają naukę w pierwszym murowanym budynku szkolnym zbudowanym tuż obok starego budynku przy drodze z Kościelnik do Górki Kościelnickiej.

1902 ROK - dobudowano ganek i front budynku szkolnego.

1914 ROK – I WOJNA ŚWIATOWA - w październiku Kościelniki znajdują się na linii frontu wojsk austriacko-węgiersko-niemieckich i rosyjskich. Walki rozgrywają się na polach kościelnickich, w szkole zorganizowano austriacki szpital polowy. Tereny te kilkakrotnie przechodzą z rąk do rąk. Po przejęciu Kościelnik przez wojska rosyjskie wieś zostaje ograbiona, zaś całe drewniane wyposażenie szkolne zostaje zużyte na budowę rowów strzeleckich. W grudniu 1914 roku Kościelniki odbito z rąk rosyjskich.

KWIECIEŃ 1915 – dzieci wracają do nauki w szkole. Budynek bez drzwi, okien, ławek, pieców z odrapanymi murami. Dzieci siedzą „po turecku” i piszą w zeszytach leżących na podłodze.

WRZESIEŃ 1915 – odbudowa zniszczeń wojennych -zakupiono używane ławki szkolne ze szkół miejskich z Krakowa oraz sporządzono nowe stoły, szafy i tablice.

11 LISTOPADA 1918 – Polska odzyskuje niepodległość – Rada Regencyjna przekazuje Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad tworzącym się wojskiem, Warszawiacy i mieszkańcy i innych miast zaczynają rozbrajać żołnierzy zaborców. W Galicji, w tym również w Kościelnikach niepodległość i przejmowanie władzy rozpoczyna się wcześniej - już pod koniec października 1918.

1921 ROK – w wyniku reformy szkolnictwa opracowano nowy program szkolny, szkoła zmienia nazwę na Szkołę Powszechną.

1925 ROK – szkoła zostaje przeorganizowana z dwuklasowej w pięcioklasową i pracuje w niej 5 nauczycieli.

1927 ROK – szkołę poddano remontowi – uczy się w niej ok. 200 dzieci.

1930 ROK – w szkole pracuje lekarz szkolny, który zakłada każdemu dziecku kartę zdrowia.

1 WRZEŚNIA 1939 ROKU – wybucha II wojna światowa. Działania wojenne w dużym stopniu oszczędzają teren szkoły. Po upadku Powstania Warszawskiego we wsi w budynkach pałacu był szpital.

1950 ROK – szkoła realizuje 7 – klasowy system nauki, każda klasa uczy się osobno, uczęszcza do niej ok. 180 dzieci z Kościelnik, Wróżenic, Węgrzynowic.

LISTOPAD 1955 ROKU – elektryfikacja Kościelnik – również w szkole rozbłysło światło elektryczne.

1963 ROK – wybudowano dogodną drogę przez wieś.

1966 ROK – pierwszy rok reformy szkolnej –8-klasowa Szkoła Podstawowa w Kościelnikach.

1 WRZEŚNIA 1987 – ukończono całkowitą przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 141 w Krakowie ( w wyniku zmian administracyjnych Kościelniki stają się częścią Krakowa - jednym z jego osiedli ).

20 PAŹDZIERNIKA 1997 ROKU – z fundacji księdza proboszcza Józefa Hojnowskiego proboszcza kościoła w Górce Kościelnickiej, odsłonięto w szkolnym holu tablice upamiętniające pracę nauczycieli w naszej szkole na przestrzeni 183 lat istnienia.

1 WRZEŚNIA 1999 ROKU – pierwszy rok reformy szkolnej - w Kościelnikach funkcjonuje 6-letnia Szkoła Podstawowa.

1 WRZEŚNIA 2002 - w wyniku starań społeczności lokalnej - w Kościelnikach rozpoczyna działalność Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 52, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 141 oraz Gimnazjum nr 77.

14 CZERWCA 2009 Uroczyste nadanie imienia ks. Jana Twardowskiego Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 52 i poświęcenie sztandaru.

GRUDZIEŃ 2013 podczas remontu fundamentów znaleziono butelkę z aktem erekcyjnym szkoły z roku 1891.

Video-wspomnienie

Zapraszamy do kupna pamiątkowego filmu o historii szkoły - szczegóły w sekretariacie.