Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 141 im. ks. Jana Twardowskiego

Szkoła Podstawowa nr 141 im. ks. Jana Twardowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do sp141krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 14-12-2018

Data ostatniej aktualizacji: 23-09-2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2019-01-01 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

- video nie posiada możliwości oglądania w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i białe litery)

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

- mapa strony

- większość elementów graficznych zamieszczonych na stronie posiada opis alternatywny

- nagłówki spełniają określoną zależność hierarchiczną

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23-09-2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronach Szkoły Podstawowej nr 141, sp141krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Można dopisać dodatkowe skróty.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Powinny zawierać opis mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy oraz dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Ślęczek, sp141krakow1@onet.pl, 12 645 07 67.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Opis postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury możne także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 141 im. Ks. Jana Twardowskiego: przy ul. Józefa Sawy – Calińskiego 12

Szkoła ze względów technicznych nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostęp alternatywny – zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby – pracownika szkoły.

W zakresie dostępności architektonicznej:

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: